Buizenzone

Nieuws over de Buizenzone: Buizenzone bij N33!

Naar aanleiding van de zienswijzen van agrariërs is de MER procedure uitgebreid met een Landbouw Effect Rapport. Verder zijn de alternatieve tracés uitgebreid met een alternatief tracé langs de N33. De provincie heeft inmiddels haar voorkeur uitgesproken voor de aanleg van de buizenzone bij de N33.

Hieronder het oude bericht:

Agrarische sector in de knel door Buizenzone Eemsdelta
De Stichting UFO-BED ontwikkelt samen met een aantal andere bedrijven het project “Buizenzone Eemsdelta”. Het gaat hier om een ondergrondse transport-verbinding tussen de Eemshaven en Chemiepark Delfzijl, voor het transport van gassen en vloeistoffen (zoals aardgas, stikstof, CO2, water, benzine en diesel). De transportverbinding loopt dwars door agrarisch gebied.

Inmiddels is er voor het project onder meer een Milieu Effect Rapport (MER) en een Landbouw Effect Rapport (LER) opgesteld, waarin de verschillende gevolgen van het project in kaart zijn gebracht. Voor de landbouw zijn deze ingrijpend. Onder meer worden genoemd ernstige bodemverstoringen, risico’s op bacterieziekten, verzilting, areaal-verlies en waardevermindering agrarische percelen. Er zijn verschillende mogelijke tracé’s beschreven.Tot en met 16 november konden inspraakreacties ingediend worden op het MER en het LER. BoutOveres Advocaten heeft dat namens een aantal belanghebbenden gedaan.

Op basis van het MER en het LER zal de provincie een ontwerp-inpassingsplan (bestemmingsplan) vaststellen voor het gekozen tracé. Daartegen kunnen belanghebbenden zienswijzen richten. BoutOveres kan u hierbij van dienst zijn, nu wij op de hoogte zijn van alle ins en outs van dit project.

BoutOveres Advocaten heeft in samenwerking met LTO Noord op 2 november jl. een informatieavond gehouden over de buizenzone Eemsdelta, in het dorpshuis van Holwierde. De presentatie van die avond kunt u rechts op deze pagina terugvinden. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met mr. Westers of mr. Holtz-Russel.

Update op het bovenstaande:

Pas op de plaats bij Buizenzone Eemsdelta

Provincie onderzoekt alsnog N33 variant

De voorgenomen aanleg van een ondergrondse Buisleiding tussen de Eemshaven en Chemiepark Oosterhorn Delfzijl voor het vervoer van vloeistoffen en gassen heeft veel stof doen opwaaien. De keuze voor een van de onderzochte tracévarianten wordt gezien als een keus tussen twee -of in dit geval meer- kwaden. Maar liefst 64 inspraakreacties zijn er ingediend op het MER/LER. BoutOveres heeft in haar reactie namens verschillende agrariërs het Leermenstracé aangevochten. Dit tracé is uit landbouwkundig oogpunt geen reëel alternatief.

De provincie heeft naar aanleiding van de inspraakreacties besloten om alsnog de variant te onderzoeken waarbij de buizenzone langs de N33 wordt aangelegd. Eerder werd die optie door de provincie steeds verworpen. Die opstelling bleek dus onhoudbaar.

(einde update)

Direct naar uw branche