Schaliegaswinning

 • Kabinet zet in op schaliegaswinning
 • Grote gevolgen voor landbouw en milieu
 • Inspraak mogelijk tot en met 9 juli 2014

Structuurvisie schaliegas en milieueffectprocedure
Het kabinet wil vaart maken met het optimaal benutten van onze gasvoorraden. Naast de reguliere aardgaswinning wil het kabinet nu ook schaliegas gaan winnen. Daarvoor is een Structuurvisie schaliegas in voorbereiding. Voordat deze wordt opgesteld dienen de milieugevolgen in kaart te worden gebracht. De omvang en reikwijdte van dit onderzoek staat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die vanaf 29 mei jl. tot en met 9 juli a.s. ter inzage ligt. Een ieder kan daarop zijn zienswijze kenbaar maken, digitaal, mondeling of schriftelijk.

Wat is schaliegas?
Schaliegas is aardgas dat zit opgesloten in gesteenten met een heel dichte structuur. Daardoor is het veel moeilijker te winnen dan het gewone aardgas dat in aaneengesloten bellen (velden) voorkomt in poreus gesteente, meestal zandsteen. Schaliegaswinning gebeurt via een specifieke procedure: fracking. Daarbij wordt onder hoge druk een mengsel van water, zand en chemicaliën in het gesteente geperst zodat dit breekt. De bedoeling is dat het schaliegas oplost in de frackvloeistof en zo gemakkelijker naar boven kan worden gezogen. Daarna wordt het gas weer gescheiden van het geïnjecteerde water. Het boren gebeurt eerst verticaal tot ca 3500 meter diep. Op ca 150 meter boven de schalielaag buigen de boringen in de gesteentelaag horizontaal af waarna het schaliegas wordt aangeboord. Het horizontale deel van de boringen is ca 3 km lang.

Milieurisico’s
Schaliegaswinning brengt hoge risico’s voor mens en milieu met zich mee. Enkele daarvan zijn:

 • verontreiniging bodem, grondwater, akkers en natuur;
 • verontreiniging drinkwater;
 • luchtvervuilingen;
 • vrijkomen van zware metalen en radioactieve elementen;
 • aantasting landschap door licht en geluid;
 • kans op aardbevingen.

De risico’s zijn dus groot terwijl van verschillende zijden wordt gewezen op het geringe nut van de winning: zo zou de voorraad schaliegas maar zeer beperkt zijn, terwijl de winningskosten exorbitant hoog zijn.

Onderzoeksgebieden
De overheid heeft verschillende onderzoeksgebieden aangewezen voor schaliegaswinning. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen bovengrondse en ondergrondse activiteiten. Voor bovengrondse activiteiten geldt een aantal uitsluitingsgebieden:

 • Natura 2000 gebieden;
 • waterwingebieden en grondbeschermingsgebieden;
 • grote wateren;
 • stedelijk gebied (verstedelijkt en landelijk gebied zijn dus niet uitgesloten).

Voor de ondergrondse activiteiten gelden geen uitsluitingsgebieden; de horizontale boringen zouden in principe dus overal kunnen plaatsvinden.

Landbouweffecten
Het kabinet heeft in het noorden twee zoekgebieden voor schaliegaswinning aangewezen:
het gebied rondom de Eemshaven en het gebied ten zuiden van Bellingwedde (tot ongeveer Ter Apel). Opvallend is dat de landbouweffecten in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau niet als onderzoeksthema zijn opgenomen terwijl het zoekgebied voornamelijk landelijk gebied betreft en de risico’s voor de landbouw groot zijn. De landbouwsector lijkt dus een ondergeschoven kindje te gaan worden.

Zienswijze indienen?
Door het indienen van een zienswijze kunt u uw visie geven op het uit te voeren onderzoek naar de milieugevolgen. U kunt bijvoorbeeld aangeven welke onderwerpen specifiek aan bod zouden moeten komen die nog niet zijn genoemd. Zo kunt u proberen te bereiken dat al in een vroeg stadium met uw -of specifieke andere- belangen rekening wordt gehouden. Het milieuonderzoek is de opmaat naar de Structuurvisie schaliegas die integraal onderdeel zal gaan uitmaken van een nog op te stellen Structuurvisie voor de Ondergrond. Dit wordt het ruimtelijk planologisch beleidskader voor verdere besluitvorming en vergunningverlening.

Zorg dat u er tijdig bij bent zodat u straks niet achter de feiten aanloopt en aan de zijlijn komt te staan!

Wilt u hulp bij het indienen van een zienswijze, dan kunt u zich wenden tot mr. E.R.M. Holtz-Russel (e.r.m.holtz-russel@boutoveres.nl) of mr. A.A.Westers (a.a.westers@boutoveres.nl).

Direct naar uw branche