Winningsplan Groninger Gasveld

Update 25 januari 2016

Lezing Groninger gaswinning landbouwsector: gedoogsysteem moet op de schop

Op 19 januari 2016 heeft het Brancheteam Agrarisch van BoutOveres Advocaten in samenwerking met het Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer een informatieavond verzorgd over de positie van  landbouwers in het kader van de gaswinning  in het Groningenveld.  Diverse onderwerpen kwamen hierbij aan bod. Lees meer…

 

Update 17 april 2015

Op 14 april 2015 heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan op de verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening in de procedure over de gaswinning in het Groningenveld. De rechter heeft een voorlopige maatregel getroffen voor de vijf clusters rondom Loppersum. Vrijwel onmiddellijk ontstond een jubelstemming: ‘tik op de neus voor NAM en Minister’, ‘historisch’, ‘positief signaal’, om maar eens wat geluiden aan te halen. Is de uitspraak een krachtig signaal richting NAM en Minister? Niet echt. Rechts op deze pagina, onder “Downloads” treft u een artikel van mr. E.R.M. Holtz-Russel over de uitspraak.

 

Update 18 maart 2015

Namens LTO, het Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer en anderen, hebben mrs. E.R.M. Holtz-Russel en A.A. Westers van kantoor BoutOveres Advocaten te Groningen beroep ingesteld tegen het winningsplan van de minister. Het beroepschrift vindt u rechts op deze pagina. Het nieuwsbericht hierover vindt u op de pagina nieuws.

 

Update 25 april 2014 – ingediende zienswijze

BOUTOVERES DIENT NAMENS LANDBOUWSECTOR ZIENSWIJZE IN OP WINNINGSPLAN NAM GRONINGEN-VELD

Gisteren verliep de termijn om een zienswijze in te dienen op het ontwerp-besluit van Minister Kamp voor het gewijzigde winningsplan van de NAM.

Mrs. Liesbeth Holtz-Russel en Bertil Westers hebben in samenwerking met een drietal landbouworganisaties, te weten de Vereniging Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer, de Federatie Gronings Particulier Grondbezit en LTO Noord, mede namens een 24-tal individuele landbouwers, een uitgebreide zienswijze ingediend op het ontwerp-besluit van de Minister voor het winningsplan van de NAM. De zienswijze legt de zwakheden van het winningsplan bloot. In de kern komt het er op neer dat de onzekerheden en het gebrek aan wetenschappelijke consensus over het fysische proces (en dus het seismisch risico) dermate groot zijn, dat hierop geen beleid kan worden gevoerd. Kort gezegd: de input voor de diverse berekeningen is zeer discutabel en de output dus ook.

De zienswijze vraagt speciale aandacht voor de positie van de landbouwsector in de Provincie Groningen. Landbouw is één van de belangrijkste economische pijlers waarop de Groningse economie drijft. Een integrale beoordeling van de gevolgen van de gaswinning voor de landbouw ontbreekt, evenals een gedegen belangenafweging. Over het winningsplan zoals dit nu voorligt is het laatste woord nog (lang) niet gezegd.

Een (geanonimiseerde) versie van de zienswijze is op deze site geplaatst en kunt u rechts op deze pagina vinden.

 

Update Winningsplan Groninger Gasveld

Vandaag, 14 maart 2014, is het ontwerp besluit door de minister ter inzage gelegd en start de termijn voor het indienen van zienswijzen. Deze termijn duurt zes weken. Het ontwerp plan vindt u op de website van Economische Zaken.

Neem nu contact op met ons kantoor, voor hulp bij het opstellen van uw zienswijze!

Winningsplan Groninger gasveld

Naar aanleiding van een toename van het aantal aardbevingen en verzwaring van de bevingen is inmiddels aangetoond dat de bevingen ontstaan door de gaswinning in Groningen. Dit leidt tot grote maatschappelijke onrust. Als vergunninghouder voor het winnen van gas is de NAM op grond van de Mijnbouwwet gehouden een actueel winningsplan op te stellen en voor instemming in te dienen bij de Minister van Economische Zaken. Het winningsplan omvat een beschrijving van:

  • de jaarlijkse hoeveelheid te winnen gas;
  • de wijze en duur van winning;
  • de bodembeweging en maatregelen ter voorkoming van schade.

De NAM heeft inmiddels een nieuw winningsplan voor het Groninger gasveld ingediend.  Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het winningsplan beoordeeld. Het SodM adviseert de Minister niet in te stemmen en meer veiligheidsmaatregelen voor te schrijven. Begin maart zal het voorgenomen besluit door de minister officieel ter inzage worden gelegd.

Procedure

Het instemmingsbesluit voor het winningsplan is aan de volgende procedure gebonden:

  • eerst dient de Minister zich over de veiligheidsrisico’s, de schade door bodembeweging en andere relevante aspecten te laten adviseren;
  • vervolgens moet een ontwerp-instemmingsbesluit worden opgesteld en gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd;
  • tegen het ontwerp-besluit kunnen binnen de termijn van 6 weken zienswijzen naar voren worden gebracht;
    hierna neemt de Minister het besluit;
  • tegen het besluit kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ontwerp-instemmingsbesluit

De Minister zal begin maart het ontwerp-besluit kenbaar maken en geeft aan ondanks het negatieve advies van de SodM met het winningsplan voor het Groninger gasveld in te stemmen. Vooral het belang voldoende gas te kunnen blijven leveren en het grote financiële belang voor de Staat wegen in de motivering van de Minister zwaarder dan het veiligheidsrisico.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen

BoutOveres Advocaten heeft veel ervaring met grote infrastructurele projecten, waaronder de buizenzone en het hoogspanningstracé. De instemmingsprocedure van het winningsplan is de enige mogelijkheid om naast een mogelijkheid van schadevergoeding te ageren over de veiligheidsrisico’s en de nadelige gevolgen van de bodembeweging. Een bestuursrechtelijke procedure als deze vereist naast algemene kennis van het bestuursrecht, specifieke kennis van het nationale en Europese ruimtelijke ordenings- en milieurecht. Mr. Bertil Westers en mr. Liesbeth Holtz-Russel zijn hierin gespecialiseerd, hebben jarenlange ervaring en staan u graag bij. Ten aanzien van de kosten voor rechtsbijstand geldt dat de belangen collectief behartigd kunnen worden en juist bij een grotere groep cliënten een verdeling van de kosten kan plaatshebben. Ook geldt dat bijstand in deze kwestie veelal onder de dekking van een rechtsbijstandsverzekering kan worden gebracht.

Contact
BoutOveres Advocaten
de heer mr. A.A. Westers – a.a.westers@boutoveres.nl
mevrouw mr. E.R.M. Holtz- Russel – e.r.m.holtz-russel@boutoveres.nl
Ossenmarkt 7 te Groningen
Telefoon: 050- 314 08 40

Direct naar uw branche