Blog

De CITO score en het schooladvies: een juridische blik

13/02/2017 - Onderwijs

De tijd van de definitieve schooladviezen breekt aan. Leidt een hogere CITO automatisch tot een hoger definitief schooladvies?

 

Sinds het schooljaar 2014-2015 geldt dat het advies van een school leidend is voor de mogelijke toelating op een school in het voorgezet onderwijs. De CITO score in groep 8 speelt een minder leidende rol dan voorheen. Omdat het schooladvies gebaseerd is op onder meer de uitslagen van toetsen vanaf groep 6 tot en met 8 is de mening dat dit een betere voorspelling geeft over op welke VO school een leerling het best tot zijn recht komt dan een eindtoets.

Maar wat nu als de meest recente CITO score in positieve zin behoorlijk afwijkt van het schooladvies? Deze vraag kreeg de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs vorig jaar voorgelegd.

De betreffende leerling was in groep 8 op deze school gekomen. Bij de overgang is het leerlingendossier mee genomen. Op basis hiervan was een voorlopig schooladvies Vmbo-K uitgebracht. Bij de CITO toets haalde de leerling een score van 536, hetgeen volgens de CITO normen overeenkomt met een Vmbo –GL of TL / Havo advies.  De ouders wensten het schooladvies op basis hiervan aangepast te hebben op niveau Havo.

Op grond van artikel 42 lid 2 Wet op het Primair Onderwijs is de school verplicht haar advies te heroverwegen als de CITO score een half schoolniveau hoger ligt. De heroverweging van deze school leidde echter niet tot aanpassing van haar schooladvies. Zij bleef bij Vmbo-k.

Hiertegen richtte zich de klacht van de ouders. De Landelijke Klachtencommissie heeft allereerst opgemerkt dat zij schooladviezen marginaal toets, dat wil zeggen dat zij alleen toetst of het schoolbestuur in redelijkheid tot haar advies heeft kunnen komen en of de procedure zorgvuldig is verlopen. De Klachtencommissie oordeelt vervolgens –kort gezegd- dat het schoolbestuur op basis van het leerlingendossier in redelijkheid tot dit oordeel heeft kunnen komen. De consequentheid in de behaalde schoolprestaties in de schooljaren van groep 6 en 7 gaven aan dat Vmbo-K een passend schooladvies was.

Daarnaast gaf de Klachtencommissie nog een overweging ten overvloede mee. Het merkwaardige in deze zaak is namelijk dat blijkbaar het schoolbestuur en de ouders alleen hebben gesproken over het gewenste Havo advies. De klacht had wellicht voorkomen kunnen worden als het schoolbestuur bereid was, op basis van de laatste CITO score, haar advies bij te stellen naar Vmbo- GL of TL. Omdat er scholen zijn die een gecombineerde TL/Havo aanbieden, zou deze leerling meer kans hebben gehad om door te stromen naar het gewenste Havo niveau.

De uitspraken worden drie maanden na dato geanonimiseerd op de website geplaatst. De uitspraak van 12 oktober 2016 is in de nieuwsbrief van januari van de Onderwijsgeschillencommissie gepubliceerd onder kenmerk 107356.

Mocht u als schoolinstelling of als ouder vragen hebben over de procedure van schooladviezen en heroverwegingen, neemt u vooral contact op met onze advocaten uit de branche onderwijs.

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Blog