Blog

Doodgeboortes niet gemeld? Bedrijfsblokkade onterecht!

20/10/2020 - Agrarisch

In 2018 heeft de NVWA bij een groot aantal melkveehouders een bedrijfsblokkade opgelegd omdat men vermoedde dat de I&R regelgeving werd overtreden om daaruit voordeel te halen met het oog op het fosfaatreductieplan (de kalverfraude-affaire). Het ging daarbij in hoofdzaak om twee verdenkingen, te weten (a) het ten onrechte opgeven van meerlingen en (b) het niet melden van doodgeboren kalveren. De gedachte was dat als je een eenling als meerling aanmeldt of een doodgeboren kalf niet aanmeldt, een melkkoe in het I&R systeem ten onrechte als pink geregistreerd blijft staan en dat je zo kunstmatig het aantal GVE’s drukt.

Tegen de bedrijfsblokkades kon bezwaar worden aangetekend bij de NVWA. Voor wat betreft de meerlingen kon meestal aan de hand van DNA onderzoek eenvoudig worden aangetoond dat er daadwerkelijk sprake was van een meerling, en dan werd het bezwaar uiteraard gegrond verklaard. De veehouders die doodgeboorten niet hadden aangemeld kregen bij de NVWA nul op het rekest, en konden beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Daar spitste de discussie zich toe op de vraag of de (Europese) I&R verordening überhaupt wel van toepassing is op doodgeboren dieren, kort gezegd: is een doodgeboren dier wel een ”dier” in de zin van de verordening?

Op 20 oktober heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven in diverse zaken geoordeeld dat de I&R regels niet gelden voor doodgeboren kalveren en zij kwam tot de conclusie dat er (dus) geen juridische grondslag was voor het opleggen van een bedrijfsblokkade. De beroepen waren gegrond.

Deze uitspraken bevestigen het beeld dat de hele kalverfraude-affaire een storm in een glas water was. De NVWA heeft met een kanon op een mug geschoten.

Wat betekenen deze uitspraken voor veehouders die ook te maken hadden met bedrijfsblokkades a.g.v het niet melden van doodgeboren kalveren, maar die geen beroep hadden ingesteld bij het College? Zij kunnen nog te maken krijgen met hierop voortbordurende maatregelen, zoals een randvoorwaardenkorting en/of een strafrechtelijk traject. Voor hen zijn deze uitspraken een belangrijke steun in de rug. Het zou de Minister sieren indien zij nu zou besluiten om het kalverfraude-boek definitief te sluiten en dat wordt erkend dat dit een staaltje overheidsingrijpen was dat geen navolging verdient.

Piet Stehouwer, Bout Advocaten

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Blog