Blog

Europees Hof bevestigt: normale (weekend)rust mag niet in het voertuig doorgebracht worden

20/12/2017

 

Vandaag heeft het Europese Hof van Justitie uitgemaakt dat vrachtwagenchauffeurs hun weekendrust niet in het voertuig mogen doorbrengen. Vrachtwagenchauffeurs moeten regelmatig rust nemen en mogen niet te lang achter elkaar rijden. In Europees verband zijn daar regels voor. Het Hof van Justitie concludeert nu dat de Belgische overheid terecht boetes opgelegd heeft aan een bedrijf dat zich niet hield aan die regels en de chauffeurs in het weekend in de cabine van hun vrachtwagen liet bivakkeren.

De pauzes die een chauffeur moet nemen en de dagelijkse rust (minimaal 11 uur per dag) mogen wel in het voertuig doorgebracht worden. Dat geldt ook voor de “korte rust” (24 uur) als de chauffeur dat zelf wil, maar de “gewone rust”, die een chauffeur verplicht om 45 uur aaneengesloten te pauzeren, moet dus elders doorgebracht worden. De gedachte achter die bepaling is dat chauffeurs goed uitgerust moeten raken en dat kan niet (voldoende) in de cabine.

In steeds meer landen geldt een verbod op het doorbrengen van de weekendrust in het voertuig. In Nederland is dat verbod er ook, maar wordt dat verbod nog niet gehandhaafd. Een motie van het SP Kamerlid Karabulut, die breed werd gesteund, riep de minister op het Europese verbod te handhaven. Begin dit jaar liet minister Schultz van Hagen de Tweede Kamer nog weten dat het doorbrengen van gewone rust in het voertuig niet verboden was. Dat blijkt nu dus niet te kloppen.

In februari 2017 heeft de Advocaat Generaal van het Hof in Luxemburg de vraag al beantwoord en nu neemt het Hof die beslissing dus over. Volgens Europese regels is het niet toegestaan om de rust in het voertuig door te brengen. De rust moet dus op de standplaats of in een hotel of iets dergelijks doorgebracht worden. In ieder geval mag dat niet in de cabine van het voertuig.

Het Hof overweegt, net als de Advocaat Generaal, dat de Europese regel maar op een manier uitgelegd kan worden en heel duidelijk is. In een uitgebreide motivering laat het Hof niets heel van de argumenten die hiertegen waren ingebracht. De tekst van de Richtlijn is, volgens het Hof, helemaal duidelijk.

Wat het Hof nog toevoegt is een opmerking dat de lidstaten verplicht zijn om “alle passende maatregelen te nemen om de doeltreffende toepassing van het Unierecht te verzekeren”. Hoe de lidstaten dat precies doen is aan hun, maar dat er niet achterovergeleund kan worden, is duidelijk. Dat betekent dat ook de Nederlandse minister aan de slag moet en eigenlijk dus een tik op de vingers krijgt van het Hof. Hoewel de Nederlandse situatie niet genoemd wordt, is de conclusie glashelder: de regel spreekt voor zich en lidstaten moeten zorgen dat die regel toegepast wordt.

Volgens de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 2016 (Stcr. 2016, nr. 15379) staat er in Nederland een boete van € 1.500,- op overtreding van het verbod. Of dat voldoende is om “doeltreffende toepassing van het Unierecht te verzekeren” zal moeten blijken. Het is in ieder geval wel duidelijk dat ook de Nederlandse overheid de bestaande regels moet handhaven en zo moet voorkomen dat chauffeurs soms maanden achtereen van huis zijn en al die tijd kamperen in de cabine. Dat is niet alleen goed voor de chauffeurs, maar volgens het Hof dus ook voor de verkeersveiligheid!

Jan Hein Mastenbroek

Advocaat Bout Advocaten Groningen

 

 

Uitspraak Hof van Justitie:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198071&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=342410

 

Conclusie AG:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187381&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=531478

 

Beleidsregel/boetebepaling:

https://www.ilent.nl/Images/stcrt-2016%20Beleidsregel%20boeteoplegging%20ATBv_tcm334-351316.pdf

 

 

 

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Blog