Blog

Medisch beroepsgeheim verstrekken persoonsgegevens

14/10/2015

Verstrekken medische persoonsgegevens. Mag dat zomaar?

BIG-geregistreerden worden soms aansprakelijk gesteld door een patiënt. Er wordt aangifte gedaan of een tuchtklacht wordt ingediend. Soms volgt ook een civiele procedure om de schade te verhalen. De vraag is dan welke gegevens een BIG-geregistreerde mag verstrekken en gebruiken om zich te kunnen verdedigen.

In geval van een tuchtrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid heeft de BIG-geregistreerde een zwaarwegend belang bij het doorbreken van het beroepsgeheim om zich zorgvuldig te kunnen verdedigen. Het Medisch Tuchtcollege meent dat indien een hulpverlener tuchtrechtelijk dan wel strafrechtelijk wordt aangeklaagd, de indiener van de klacht rekening moet houden met de partiële opheffing van het beroepsgeheim. Deze partiële opheffing heeft echter enkel en alleen betrekking op de relevante gegevens. Verstrekking kan desnoods gebeuren zonder uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

In een civiele procedure mogen niet zondermeer delen van het dossier zonder toestemming van de patiënt worden overgelegd. Echter, indien een patiënt weigert mee te werken aan verstrekking van gegevens, zal de rechter daaraan de consequentie verbinden die hij geraden acht.

Mocht u hierover vragen hebben, neemt u gerust contact op met iemand van het brancheteam Zorg van BoutOveres Advocaten.

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Blog