Blog

Patiëntenportaal en het recht op inzage

10/09/2015 - Zorg

Een patiënt of cliënt van een zorginstelling heeft recht op inzage in zijn of haar medisch dossier. Recht op inzage betekent niet dat het medisch dossier moet worden toegestuurd. Een patiënt/ cliënt moet de gelegenheid krijgen het in te kijken indien gewenst. Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt dat hun ouders, mits zij het gezag over de kinderen hebben, het recht tot inzage in het dossier hebben.

Steeds meer zorginstellingen gaan over op een elektronisch dossier. Sommige instellingen kiezen ervoor om hun patiënten/ cliënten via een portaal toegang te geven tot hun medische dossier. Wat komt daar (juridisch) bij kijken?

Het ter beschikking stellen van gegevens via een portaal wijkt niet veel af van het inzage geven in een papieren medisch dossier. De normen zoals genoemd in de Wet op de geneeskundige behandingsovereenkomst (WGBO) zijn ook hierop van toepassing.

In de WGBO is onder meer het recht op informatie/ inzage in het dossier vastgelegd. Een patiënt/ cliënt heeft recht op informatie. Een hulpverlener mag echter sommige informatie achterwege laten als dat noodzakelijk is in het belang van de bescherming van een ander dan de patiënt/ cliënt en het belang van die ander een overwegend karakter heeft. Dat geldt ook indien gebruik wordt gemaakt van een portaal; sommige informatie mag niet-zichtbaar worden gemaakt.

Daarnaast is ook de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. De zorginstelling dient er voor te zorgen dat de gegevens en de toegang tot het portaal goed zijn beveiligd, zodat onbevoegden zich niet op een onrechtmatige wijze toegang kunnen verschaffen. Begeleiding van een (externe) ICT-deskundige is aan te raden. Let er op dat een dergelijk bedrijf als ‘bewerker’ in de zin van de Wbp kan worden gezien indien de medewerkers persoonsgegevens verwerker. In dat geval is het noodzakelijk een bewerkersovereenkomst aan te gaan.

Ook is de KNMG-richtlijn online arts-patientcontact van toepassing. Hierin worden een aantal voorwaarden beschreven voor digitaal contact tussen arts en patiënt/ cliënt, bijvoorbeeld op welke wijze (herhaal)medicatie moet worden voorgeschreven.

Hulpverleners kunnen worden aangesproken op het verstrekken van medische gegevens aan onbevoegden. We raden zorginstellingen dan ook aan om, indien nog niet aanwezig, een protocol op te stellen voor het gebruik van een elektronisch dossier en het openstellen daarvan aan patiënten/ cliënten. Patiënten/ cliënten: laat u goed voorlichten over de voor- en nadelen van het gebruik van een portaal. Het is prettig dingen nog na te kunnen lezen, maar gegevens over u (zoals uitslagen) kunt u vaak al vinden voordat u met een arts heeft gesproken. Een verkeerde interpretatie van de medische termen die hierin worden genoemd kunnen voor onrust zorgen wat u kan voorkomen door de uitslagen direct toegelicht te krijgen van een arts in een persoonlijk gesprek.

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Blog