Blog

Reorganisatie vanwege heraanbesteding/concessiewissel

02/05/2018

Een heraanbesteding kan ingrijpende gevolgen hebben voor de continuïteit van de organisatie die de opdracht verliest. Niet zelden is daardoor een  reorganisatie noodzakelijk. Door tijdig te anticiperen op een mogelijke concessiewisseling kan onnodige schade in de vorm van doorlopende arbeidscontracten en transitievergoedingen worden voorkomen of worden beperkt. Wij kunnen u daarover adviseren.

De verplichtingen van de opdrachtgever en de nieuwe opdrachtnemer

Een aantal wetten, bijvoorbeeld de WMO en de Jeugdwet bepalen dat bij (her)aanbesteding van diensten, opdrachtgevers erop dienen toe te zien dat de nieuwe opdrachtnemer met de vorige opdrachtnemer overlegt over de overname van personeel en de voortzetting van de bestaande hulpverleningsrelaties. De oude opdrachtnemer kan de opdrachtgever en de nieuwe opdrachtnemer daar dan op aanspreken.

Verder zijn er diverse CAO’s (sociaal werk, jeugdzorg, taxivervoer, schoonmaak) die de nieuwe opdrachtnemer verplichten om personeel van de oude opdrachtnemer over te nemen.  Indien de nieuwe opdrachtnemer dat nalaat, pleegt hij niet alleen wanprestatie jegens de betreffende personeelsleden maar handelt hij daardoor eveneens onzorgvuldig (lees: onrechtmatig) ten opzichte van de oude opdrachtnemer.

Schending van dit soort wettelijke en cao-verplichtingen kan tot gevolg hebben dat de nieuwe opdrachtnemer jegens de oude opdrachtnemer aansprakelijk is voor de extra kosten die hiervan het gevolg zijn, zoals doorlopende loonaanspraken, de kosten van reorganisatie en transitievergoedingen. Van belang is dan wel dat de aanbesteder en/of de nieuwe opdrachtnemer tijdig en op juiste wijze op deze verplichtingen zijn gewezen en voor zoveel nodig aansprakelijk zijn gesteld voor de schade als gevolg van tekortkomingen daarin.

De verschuldigdheid van een transitievergoeding bij overgang van onderneming of een concessiewissel

Verder kunnen kosten beperkt blijven als er sprake is van overgang van onderneming. Het verdient aanbeveling tijdig te onderzoeken of daarvan sprake is en zo ja, de nieuwe opdrachtnemer daarop aan te spreken. Echter ook indien er geen sprake is van overgang van onderneming is de transitievergoeding niet altijd verschuldigd. Volgens de zogenaamde Asser-fictie is de oude opdrachtnemer geen transitievergoeding verschuldigd als de werknemer uitsluitend vanwege een concessiewisseling met het werk meegaat. Van belang is dan wel dat u als werkgever de dienstverbanden niet reeds (onvoorwaardelijk) heeft opgezegd.

De voorbereiding van een reorganisatie

Naast bovenstaande maatregelen om kosten te beperken, dienen eveneens tijdig voorbereidingen te worden getroffen voor een reorganisatie zo die, in het geval de opdracht wordt verloren, nodig mocht zijn. Hoewel de ontslagaanvragen pas bij het UWV kunnen worden ingediend nadat de opdracht definitief aan een ander is gegund, verdient het aanbeveling tijdig te anticiperen op een mogelijk verlies van de opdracht. Gezien de doorlooptijd van een reorganisatie kan met de voorbereiding daarvan niet kan worden gewacht totdat de aanbesteding is afgerond.

Van belang is onder meer dat:

  • het functiehuis op orde wordt gebracht;
  • een reorganisatieplan wordt voorbereid;
  • afspiegelingslijsten worden samengesteld;
  • tijdig de mogelijkheid van vervangende opdrachten is onderzocht;
  • de financiële onderbouwing gereed ligt inclusief liquiditeitsprognoses;
  • de adviesaanvraag OR, de kennisgeving in gevolge de Wet Melding Collectief Ontslag en het overleg met de vakbonden worden voorbereid/gepland;

Na afgifte van de ontslagvergunningen dient vervolgens te worden beoordeeld of de dienstverbanden voorwaardelijk dan wel onvoorwaardelijk dienen te worden opgezegd en zo ja, op welk moment en tegen welke datum.

Conclusie

Het verlies van een concessie dwingt tot strategisch manoeuvreren en het vroegtijdig opstellen van een stappenplan met tijdsplanning voor het geval de opdracht daadwerkelijk wordt verloren. Tevens dient zodanig te worden gemanoeuvreerd dat aan werknemers die het werk volgen hun aanspraak op een transitievergoeding meenemen naar de nieuwe opdrachtnemer.

Bout Advocaten kan u bij het bovenstaande van dienst zijn. Voor een vrijblijvend overleg kunt u bellen met Govert Brouwer of Jannet Terpstra.

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Blog