Blog

Wet Aanpak Schijnconstructies en de Bouw

22/02/2016 - Bouw

Wet Aanpak Schijnconstructies en de Bouw

De bouw is typisch een sector waar veel wordt gewerkt met ketens van aannemers, onderaannemers en onder-onderaannemers. Delen van projecten worden zeer regelmatig aan andere bedrijven opgedragen. De bouw is daarmee een sector waar de per 1 juli 2015 ingevoerde “Wet aanpak schijnconstructies” (WAS) een belangrijk onderwerp is. Per 1 januari 2016 en per 1 juli 2016 gelden er nog weer nieuwe regels, onder meer over girale betaling van loon. Een kort overzicht.

 
De WAS is ingevoerd om onduidelijke ketens van bedrijven aan te kunnen pakken. De WAS dient volgens de wetgever drie doelen. Schijnconstructies leiden tot:
• oneerlijke concurrentie tussen bedrijven door te goedkope arbeid;
• ontduiking van betaling van sociale premies door werkgevers die te lage lonen betalen;
• verdringing van Nederlandse werknemers door goedkoop buitenlands personeel.

 
De belangrijkste verandering is, dat de opdrachtgever in veel gevallen naast de formele werkgever aangesproken kan worden voor betaling van het loon. Als de formele werkgever niet al het loon betaalt, kan de werknemer aankloppen bij de opdrachtgever van de werknemer. Dat geldt bijvoorbeeld ook als de formele werkgever failliet verklaard is, of met de noorderzon is vertrokken. De opdrachtgever moet, om aansprakelijkheid te voorkomen, maatregelen treffen om te bewerkstelligen dat de werknemers hun loon krijgen. De opdrachtgever moet ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden controleren of de gemaakte afspraken worden nageleefd en of het volledige loon aan de werknemers wordt betaald. Pas als de opdrachtgever alles heeft gedaan om te zorgen dat de werknemers betaald krijgen waar zij recht op hebben, kan die vrijuit gaan.

 
Per 1 juli 2015 zijn verder regels ingevoerd om de identiteit van werknemers goed te kunnen vaststellen. Ook is het sindsdien verplicht om in ieder geval het minimumloon per bank te betalen. De Inspectie SZW controleert hierop en heeft ook als nieuw beleid dat bedrijven die zich niet aan de regels houden, met naam en toenaam bekend gemaakt worden. Van deze “naming and shaming” zou een preventieve werking uit moeten gaan.
Vanaf 1 januari 2016 moet aan de werknemers een duidelijke loonstrook verstrekt worden. Per 1 juli 2016 mogen er geen bedragen meer in mindering gebracht worden op of verrekend worden met het minimumloon. Het volledige minimumloon moet dus (per bank) betaald worden. In de praktijk worden door malafide bedrijven nogal eens inhoudingen gedaan, die niet reëel zijn. Voorbeelden zijn (te) hoge vergoedingen voor maaltijden en onderdak en voor verzekering, maar ook allerlei (onterechte) boetes. De wetgever noemt als voorbeeld een boete voor het te hard praten tijdens de werkzaamheden. Die boetes mogen vanaf 1 juli 2016 niet meer worden verrekend.

 
Wanneer u gebruik maakt van onderaannemers, is het zaak om bij de uitbesteding goed te onderzoeken wat er in dat specifieke geval van u wordt verwacht. Daarmee kunt u aansprakelijkheid en daarmee extra kosten voorkomen. De advocaten van BoutOveres Advocaten kunnen u hier mee helpen.

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Blog