Zorg

De zorg is continu in ontwikkeling. Zo hebbende Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang (WZD) de sinds jaar en dag geldende wet Bijzondere Opneming psychiatrisch ziekenhuis (BOPZ) vervangen en zijn er door middel van Veegwetten alweer verschillende wijzigingen doorgevoerd. Is de jurisprudentie naar aanleiding van de wijzigingen in de wet BIG nog niet uitgekristalliseerd door het Centrale Tuchtcollege. Hetzelfde geldt voor de medezeggenschap die door in werking treding van de Wet Medezeggenschap Clientenrechten (WMZC2018) meer bevoegdheden toekent aan cliëntenraden.

De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt met ingang van 1 januari 2021 verruimd zodat ook GGZ cliënten hieronder kunnen gaan vallen. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vernieuwt haar toezichtkaders en handhavingsrichtlijnen en zal meer en meer verplicht worden om haar onderzoeken openbaar te maken. Recent is de Wet Toezicht Rechtspersonen (WTR) door de Eerste Kamer aangenomen zodat de zorginstellingen die in een stichtingsvorm opereren, onder de nieuwe ontslag- en aansprakelijkheidsregels gaan vallen. En ook staat de WTZi op het punt te worden vervangen door de WTZa (en de Aanpassingswet WTZa is al in de maak).
Al deze veranderingen hebben onder meer tot doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de zorgmarkten te reguleren en de vraaggerichte aansturing zoveel mogelijk te behouden.

Het gezondheidszorgrecht bevindt zich op verschillende juridische terreinen waaronder:

  • algemene civiele recht, waaronder het arbeidsrecht, overeenkomstenrecht, inkoopkaders, aanbestedingsrecht en verzekeringsrecht;
  • bestuursrecht zowel ten aanzien van besluiten van de IGJ, Ministerie van VWS, Gemeenten in het kader van de WMO als ten aanzien van vergunningverleningen en aanbestedingen;
  • klachten en geschillen van de Wkkgz inclusief het tuchtrecht op grond van de wet BIG;
  • bouwrecht;
  • aansprakelijkheidsrecht;
  • recht ten aanzien van privacy en gegevensbescherming.

Wij bieden juridisch advies en ondersteuning aan zorgaanbieders in de brede zin van de Wkkgz, dus aan solistische zorgaanbieders en zorginstellingen alsook aan individuele cliënten op alle hiervoor genoemde terreinen. Daarnaast fungeren wij regelmatig als sparring partner op strategisch gebied van (directeur) bestuurders en/of de Raad van Toezicht. Vanuit onze juridische expertise helpen wij onze cliënten proactief om toekomstbestendige keuzes te maken. Wij nemen zitting in Raden van Toezicht en geven lezingen zodat wij de zorg “wereld” van binnenuit beter kennen.

Kies een andere branche