Rechtsgebieden

Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht advocaat nodig in de omgeving van Groningen? Bij Bout Advocaten uit Groningen werken advocaten gespecialiseerd in ambtenarenrecht. Lees hier meer over wat het ambtenarenrecht inhoudt en wat onze advocaten hierin voor u kunnen betekenen. Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Wat is ambtenarenrecht?

Het ambtenarenrecht is een apart specialisme binnen het rechtsgebied arbeidsrecht en regelt de rechtspositie van alle ambtenaren in dienst van de overheid. Tot 1 januari 2020  was de rechtsverhouding tussen de overheidswerkgever en de ambtenaar een bijzonder, van het civiele arbeidsrecht afwijkend regime. Per 1 januari 2020 trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking en gold daarmee ook een nieuw systeem voor ambtenaren.

Veranderingen ambtenarenrecht

Het recht dat van toepassing is op ambtenaren is sinds 2020 genormaliseerd. Hierdoor hebben ambtenaren vrijwel dezelfde juridische positie gekregen als gewone werknemers. Slechts enkele groepen ambtenaren zoals burgemeesters, wethouders, defensie- en politieambtenaren, zijn nog steeds uitgezonderd van deze normalisering. Wat voor gevolgen hebben deze verandering in het ambtenarenrecht:

  • Door de invoering van de Wnra is het civiele ‘normale’ arbeidsrecht ook van toepassing op ambtenaren. In essentie houdt dit in dat het eenzijdige karakter van de ambtelijke aanstelling is vervangen door een tweezijdige arbeidsovereenkomst, waarop een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing kan zijn.
  • Daarnaast worden ambtenaren in situaties van ontslag en arbeidsgeschillen niet langer beschermd op basis van publiekrechtelijke regelingen. Dit betekent dat ambtenaren geen bezwaar meer kunnen maken of in beroep kunnen gaan tegen ieder rechtspositioneel besluit van de overheidswerkgever, maar dat zij zich moeten wenden tot de civiele rechter.
  • Vanwege het algemeen belang dat de overheid dient na te streven en de vergaande bevoegdheden waarmee zij de vrijheid van burgers kan beperken, blijft de overheid een bijzondere werkgever. De Ambtenarenwet 2017 blijft nog steeds onderdelen van de ambtelijke status regelen die nauw verbonden zijn met dit bijzondere karakter van het werken bij de overheid.

Wat bieden onze ambtenarenrecht advocaten?

Zowel overheidsorganisaties als individuele ambtenaren kunnen bij ons terecht met vragen over uiteenlopende kwesties. De ambtenarenrecht advocaten van Bout kunnen u onder meer adviseren over de mogelijkheden tot het wijzigen van de arbeidsovereenkomst, cao-kwesties (en eventuele ontbindingsproblematiek), integriteitskwesties, disciplinaire straffen en plichtsverzuim. Zij kunnen u tevens bijstaan in geschillen die voortvloeien uit het voorleggen van een arbeids- dan wel voortzettingsovereenkomst en in ontslagkwesties.

Ook zijn onze advocaten de in de Wrna uitgezonderde groepen ambtenaren, zoals burgemeesters, wethouders, defensie- en politieambtenaren (nog steeds)  graag van dienst. Ook deze ambtenaren kunnen wij bijstaan in het traject van besluitvorming of daarna in bestuurlijke procedures.

Contact ambtenarenrecht advocaat uit Groningen

Neem gerust contact met ons indien u een ambtenarenrecht advocaat denkt nodig te hebben. Bout Advocaten uit Groningen staat graag voor u klaar!