Rechtsgebieden

Ambtenarenrecht

Bij arbeidszaken krijgt u als ambtenaar te maken met het ambtenarenrecht, dat belangrijke verschillen kent met het arbeidsrecht. Bout Advocaten beschikt zowel op het gebied van ambtenarenrecht als bestuursrecht over de specialistische kennis om u optimaal te adviseren.

Twee belangrijke verschillen tussen het ambtenarenrecht en arbeidsrecht:

  • In het ambtenarenrecht heeft elke sector zijn eigen rechtspositieregeling. Dat geldt ook voor onderwijspersoneel, hoewel daar niet altijd sprake is van een aanstelling in ambtelijke dienst.
  • In in het ambtenarenrecht is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. Deze wet stelt zowel eisen aan de totstandkoming van rechtspositionele beslissingen over bijvoorbeeld ongeschiktheid, plichtsverzuim, ontslag of disciplinaire maatregelen, als aan het opkomen tegen dergelijke beslissingen.

Vroegtijdig advies

Hoe eerder u ons inschakelt, hoe beter onze vakkennis bijdraagt aan de strategie die u kiest voor een optimaal resultaat. Ook in geschillen tussen ondernemer en ondernemingsraad lukt het ons in de regel om een oplossing te bereiken waarin alle partijen zich kunnen vinden. Meestal kunnen we hierdoor een procedure bij de rechtbank voorkomen. Mocht die toch onvermijdelijk zijn, dan kunt u natuurlijk ook rekenen op onze bijstand.