Rechtsgebieden

Algemene informatie over faillissementen

Advocaat bij faillissement

Heeft u een deskundige advocaat nodig die u kan bijstaan tijdens een faillissement? Bij Bout Advocaten uit Groningen bent u aan het juiste adres. Lees hier meer over de juridische hulp die wij u kunnen bieden bij een faillissement.

Uitspraak bij faillissementen recht 

De schuldenaar wordt door de rechtbank bij vonnis in staat van faillissement verklaard. De rechtbank gaat hiertoe over na een eigen aangifte of op verzoek van een of meer van zijn schuldeisers. De schuldenaar moet in de toestand verkeren dat hij heeft opgehouden te betalen. Dat wil zeggen dat de schuldenaar meer dan één schuldeiser onbetaald moet hebben gelaten.

De schuldenaar die in staat van faillissement is verklaard, heeft gedurende 8 dagen na de uitspraak van zijn faillissement het recht om hoger beroep in te stellen. Indien de faillietverklaring bij verstek is uitgesproken, heeft hij gedurende 14 dagen, na de dag van de faillissementsuitspraak, recht van verzet. Het is van groot belang voor de schuldenaar om deze termijnen goed in acht te nemen. Het instellen van verzet of hoger beroep gebeurt door het indienen van een verzoekschrift bij de griffie van de rechtbank. Dit verzoekschrift moet ingediend worden door een advocaat. De schuldenaar dient derhalve een advocaat in de arm te nemen voor het instellen van verzet of hoger beroep. Bent u door de rechtbank failliet verklaard? Neem dan direct op Bout Advocaten, onze advocaten kunnen u bijstaan bij een faillissement.

Gevolgen van een faillissement 

Door de uitspraak van het faillissement ligt er een algeheel beslag op het vermogen van de schuldenaar, alsmede op hetgeen hij gedurende het faillissement verwerft. Dit beslag heeft terugwerkende kracht tot middernacht op de dag van de uitspraak van het faillissement. Door de faillietverklaring verliest de schuldenaar van rechtswege de beschikking en het beheer over zijn vermogen. De schuldenaar mag dus op geen enkele wijze meer verplichtingen aangaan die uit zijn vermogen voldaan zouden moeten worden.

Taak van de rechter-commissaris bij faillissement 

De rechter-commissaris houdt toezicht op het beheer en de vereffening van de failliete boedel door de curator. Voor een aantal handelingen heeft de curator de uitdrukkelijke machtiging, goedkeuring of toestemming van de rechter-commissaris nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontslaan van personeel, het opzeggen van de huur en de verkoop van activa. De rechter-commissaris gaat na of de curator zich houdt aan de eisen die de faillissementswet stelt, of hij handelt in het belang van de boedel en of hij zijn taken behoorlijk vervult.

Taak van de curator bij faillissement 

De curator is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. De curator oefent bij het vervullen van zijn taak de vermogensrechten van de schuldenaar uit. De curator verricht zijn taak in de eerste plaats ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. De curator moet echter ook belangen van maatschappelijke aard in zijn beleidsafweging betrekken, zoals continuïteit van de onderneming, werkgelegenheid en het signaleren van frauduleuze handelingen. De curator ontvangt voor zijn werkzaamheden salaris dat door de rechtbank wordt vastgesteld. Het salaris van de curator wordt als eerste betaald uit het vermogen van de schuldenaar.

Positie schuldeisers

De schuldeisers die voorafgaand aan de faillietverklaring van de schuldenaar een vordering op de schuldenaar hadden, vallen onder de werking van het faillissementen recht. Schulden die na datum faillissement ontstaan worden in beginsel niet door de curator meegenomen in de afwikkeling van het faillissement. Slechts onder bepaalde omstandigheden worden dergelijke schulden beschouwd als “boedelschulden”. Boedelschulden zijn schulden die zijn ontstaan als gevolg van de afwikkeling van het faillissement en deze schulden worden bij voorrang door de curator betaald.

Tussen de schuldeisers bestaan er verschillen in rangorde. De belastingdienst is samen met het UWV (nagenoeg) de hoogst gerangschikte schuldeiser in het faillissement. Deze preferente schuldeisers zullen -na betaling van genoemde boedelschulden- eerst voldaan worden uit het vermogen van gefailleerde. Daarna komen de overige (concurrente) crediteuren pas aan de beurt.  Of zij een uitkering krijgen, hangt aan de ene kant af van de hoogte van de boedelschulden en de preferente schulden en aan de andere kant van het vermogen dat de curator tijdens de afwikkeling van het faillissement verwerft.  In de meeste faillissementen ontvangen de concurrente crediteuren geen uitkering.

Schuldeisers met zekerheidsrechten en eigendomsvoorbehoud

Naast de (“gewone”) concurrente crediteuren bestaat er een categorie van schuldeisers die over bijzondere rechten jegens de schuldenaar beschikken. Zij kunnen aanspraak maken op een eigendomsvoorbehoud, recht van reclame, retentierecht, pandrecht, recht van hypotheek of een ander bijzonder recht. Zij kunnen buiten het faillissement om hun rechten uitwinnen. Dergelijke rechten dienen voorafgaand aan het faillissement met de gefailleerde te zijn overeengekomen. De schuldeisers met een dergelijk recht zijn niet verplicht een deel van de door hen gerealiseerde opbrengst aan de overige crediteuren af te staan.

Het is van het grootste belang dat schuldeisers met bijzondere rechten de curator zo spoedig mogelijk na aanvang van het faillissement op de hoogte stellen van hun rechten. Zolang de curator hiervan niet op de hoogte is, is hij bevoegd om de zaken of vorderingen waarop de bijzondere rechten rusten, voor de boedel te verkopen of uit te winnen. Zodra deze zaken of vorderingen zijn uitgewonnen, vervallen de bijzondere rechten op die zaken of vorderingen.

Einde van het faillissement

Het faillissement kan op een aantal manieren eindigen. De meest voorkomende zijn:

  • Opheffing door gebrek aan baten;
  • Verbindend worden van de uitdelingslijst, waarbij slechts aan de preferente schuldeisers een uitkering wordt gedaan;
  • Verbindend worden van de uitdelingslijst, waarbij aan alle schuldeisers een uitkering wordt gedaan.

De curator stelt alle crediteuren op de hoogte van de wijze van afwikkeling van het faillissement. In een daarvoor in aanmerking komend faillissement zal de curator onderzoeken of het mogelijk is om een akkoord aan de schuldeisers aan te bieden, waarbij een percentage van de vorderingen tegen finale kwijting wordt betaald. Dit akkoord zal altijd door de gefailleerde zelf moeten worden aangeboden. De curator dient daarbij zijn advies aan de crediteuren en aan de rechter-commissaris uit te brengen. Voordeel van een akkoord is dat de gefailleerde bevrijd wordt van zijn schulden, terwijl na opheffing of het verbindend worden van de uitdelingslijst het deel van de schulden dat niet is betaald, blijft bestaan. Wanneer de failliet een vennootschap is (bijvoorbeeld een B.V.), is dat anders: de vennootschap verdwijnt bij de opheffing van het faillissement.

Advocaat bij faillissement nodig?

Wij kunnen u  als advocatenkantoor uit Groningen bijstaan bij een faillissement. Heeft u deskundig advies nodig? Neem direct contact met ons op. Wij helpen u graag verder.