Rechtsgebieden

Intellectuele Eigendom

Het intellectueel eigendomsrecht, ook wel IE-recht genoemd, is een verzameling van rechten die bescherming bieden op (creatieve) menselijke prestaties, uitgewerkte ideeën en onderscheidingstekens. Bekende intellectueel eigendomsrechten zijn onder andere het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en octrooirecht.

Categorieën intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrechten zijn in drie categorieën te onderscheiden:

  1. Rechten op creatieve werken: het gaat hierbij om het creatieve werk van de maker of bedenker. Voorbeelden zijn geschreven (literaire) werken, muziek, software, kledingontwerpen, kunstwerken en (portret)foto’s.
  2. Rechten op tekens: dit ziet op onderscheidingstekens zoals geregistreerde merken en handelsnamen. Door gebruik te maken van deze onderscheidingstekens kunnen mensen uw bedrijf, uw product of de door u aangeboden diensten als zodanig herkennen. Het kan zowel gaan om de (geschreven) naam van uw onderneming, als de bijbehorende (mits ingeschreven) beeldelementen van uw merk.
  3. Rechten op techniek en innovatie: hebben betrekking op uitvindingen. Een bekend voorbeeld zijn de octrooirechten die technische uitvindingen beschermen, maar ook kwekersrechten en topografierechten kunnen onder deze categorie worden geschaard.

Wat is een absoluut recht?

Een IE-recht is een absoluut recht. Dit betekent dat u als IE-rechthebbende als enige tegenover een ieder mag beslissen wat er wel en wat juist niet met uw intellectueel eigendomsrecht mag gebeuren.

Zo mag alleen de IE-rechthebbende:

  • het beschermde product produceren
  • een auteursrechtelijk beschermd werk openbaar maken en verveelvoudigen
  • een geregistreerd merk gebruiken om producten of diensten mee te onderscheiden.

Het is daarnaast ook mogelijk om IE-rechten over te dragen, licenties daarop te verlenen of daar andere verbintenisrechtelijke afspraken over te maken.

Intellectueel eigendomsrecht binnen ondernemingen

Binnen ondernemingen spelen IE-rechten een steeds belangrijkere rol en vertegenwoordigen ook een steeds grotere waarde. Vroeger bestond de waarde van een onderneming met name uit de materiele activa (zoals gebouwen en machines). Tegenwoordig is het juist vaak zo dat de waarde van een onderneming voor een groot deel uit immateriële activa bestaat waar ook IE-rechten deel van uitmaken.

Bedrijven investeren veel tijd, geld en energie in het ontwikkelen van IE-rechten en deze rechten moeten dan ook beschermd worden. Het IE-recht biedt verschillende handhavingsmogelijkheden. Naast de mogelijkheid om in rechte een verbod op de inbreuk te vorderen, kunnen ook andere vorderingen worden ingesteld zoals schadevergoeding, winstafdracht en een artikel 1019h vordering op grond waarvan een volledige vergoeding van proceskosten wordt gevorderd.

Contact met Bout Advocaten

Onze advocaten kunnen u helpen bij het vastleggen van uw IE-rechten en het beschermen daarvan. We kunnen optreden tegen partijen die inbreuk maken op uw IE-rechten, maar we kunnen u ook bijstaan als u beschuldigd wordt van inbreuk op de rechten van een andere partij. Neem gerust contact met ons op.