Rechtsgebieden

Echtscheidingsmediation

Het verloop van echtscheidingsmediation

De werkwijze in echtscheidingsmediation is bij Bout Advocaten als volgt.

Telefonisch wordt een afspraak gepland voor een eerste gesprek. Beide partners moeten bij dit gesprek en ook de volgende gesprekken, aanwezig zijn.

Eventueel wordt per e-mail alvast een mediationovereenkomst, ouderschapsplan en overzicht van naar het gesprek mee te nemen gegevens toegezonden.

Aantal mediationgesprekken

Het uitgangspunt van mediation is dat tijdens een aantal gesprekken afspraken worden gemaakt over alle gevolgen van de echtscheiding. Het aantal gesprekken varieert van ongeveer drie tot in zes. Het aantal gesprekken is mede afhankelijk van de hoeveelheid te regelen zaken. Wanneer geen alimentatieregeling hoeft te worden getroffen is de mediation over het algemeen sneller afgerond. Wanneer zowel kinderalimentatie als partneralimentatie moet worden vastgesteld duurt een echtscheidingsmediation gemiddeld ongeveer vijf gesprekken. De laatste bijeenkomst is bedoeld voor de ondertekening van het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan.

Benodigde informatie om afspraken te maken

De mediator zorg dat de partners over de informatie beschikken die nodig is om afspraken te maken. Ook kan de mediatior de partners informeren over de wijze waarop een rechter over bepaalde zaken kan denken. Hierbij is het een groot voordeel dat de echtscheidingsmediatiors van Bout Advocaten allen ook gespecialiseerd familierecht advocaat zijn. Zij zijn daardoor goed op de hoogte van de alternatieven.

Wanneer specialistische informatie nodig is van bijvoorbeeld een accountant of fiscalist, kan de mediator partijen daar naar doorverwijzen.

Er wordt wel eens gedacht dat de echtscheidingsmediator partijen adviseert of zelf beslissingen neemt. Dit is niet juist. De essentie van echtscheidingsmediation is dat de partners zelf afspraken maken. Het is de taak van de mediator er voor te zorgen dat de partners hier toe in staat zijn.

Aanpak tijdens echtscheidingsmediaton

Het eerste gesprek wordt besproken of de partners beiden de intentie hebben door middel van mediation afspraken te maken. Ook wordt besproken hoe de partners in de echtscheiding staan. Doorgaans komt het initiatief om te scheiden van een partner en had de ander de hoop het huwelijk nog te kunnen redden. Voor het slagen van de echtscheidingsmediation is het belangrijk dat beide partners berusten in de echtscheiding. Een misverstand is dat echtscheidingsmediation een vorm van relatietherapie is. Dit is absoluut niet aan de orde. De echtscheidingsmediator moet wel toetsen of een scheiding daadwerkelijk is wat de partners voor ogen hebben. Soms blijkt het eerste mediationgesprek dat herstel van de relatie nog een optie kan zijn. De mediator kan de partners dan naar een relatietherapeut verwijzen.

Wanneer de partners beiden willen scheiden, of een van beide zich neerlegt bij de beslissing van de ander, wordt de werkwijze in de mediation doorgesproken. Meestal wordt het eerste gesprek een inventarisatie gemaakt van de zaken waarover overleg moet plaatsvinden. Ook wordt besproken of er op bepaalde punten al overeenstemming bestaat. Verder wordt in overleg beoordeeld welke informatie de scheidingsmediator nodig heeft van partijen. Wanneer  bijvoorbeeld afspraken moeten worden gemaakt over de verdeling van een woning kunnen ook afspraken worden gemaakt over de daarvoor in te winnen informatie.

Wanneer kinderalimentatie of partneralimentatie moet worden vastgesteld kan de echtscheidingsmediator daarvoor draagkrachtberekeningen maken. Deze worden in een volgend mediatongesprek doorgenomen. Ook hiervoor geldt dat advocaat-scheidingsmediators het best in staat zijn uitleg te geven over de  systematiek en rekenwijze. Zij kunnen zelf de berekeningen maken en hoeven dit niet uit te besteden aan derden. Een voordeel hiervan is ook dat de berekeningen eenvoudig kunnen worden aangepast. Bovendien kennen de advocaat-scheidingsmediators van Bout Advocaten het juridische en wettelijke kader dat hierbij een rol speelt. Zij kunnen de partners bijvoorbeeld ook informeren over de manier waarop wijzigingen in de toekomst een rol kunnen spelen.

Afronding echtscheidingsmediaton

Zodra over de meeste zaken overeenstemming bestaat maakt de echtscheidingsmediator een concept echtscheidingsconvenant. Dit wordt voor het volgende mediationgesprek aan de partners toegestuurd. Tijdens het gesprek wordt dit doorgesproken en uitgewerkt. Wanneer de partners het op alle punten eens zijn, stelt de echtscheidingsmediator het definitieve echtscheidingsconvenant op. Nadat dit is ondertekend dient de mediator dit met een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in bij de Rechtbank.

Ouderschapsplan

Het sluiten van een ouderschapsplan verloopt in principe vergelijkbaar aan het sluiten van het echtscheidingsconvenant. Een verschil is dat het aan de partners als ouders is,  zelf aan de hand van een model zoveel mogelijk de inhoud van het ouderschapsplan vast te stellen. Daarbij hebben zij een grote vrijheid omdat hierbij vaak praktische afspraken zoals over de wijze van communiceren en de frequentie van overleg, belangrijk zijn. Vanzelfsprekend is de mediator bereid hierbij behulpzaam te zijn. Mede uit kosten-/baten overwegingen laat de echtscheidingsmediator wanneer de partners hiertoe in staat zijn, hen zoveel mogelijk zelf de inhoud van het ouderschapsplan opstellen.  De echtscheidingsmediator zorgt er hierbij wel voor dat het ouderschapsplan op juridisch inhoudelijke onderwerpen ook goed is opgesteld. Hierbij besteed de echtscheidingsmediatior met name ook aandacht aan de kinderalimentatie die wordt afgesproken.

Echtscheiding

Omdat de echtscheidingsmediators van Bout Advocaten allen advocaat zijn, kunnen zij vervolgens zelf het verzoekschrift tot echtscheiding bij de Rechtbank indienen. Nadat dit is gebeurd, kunnen kinderen vanaf twaalf jaar een oproep van de rechtbank verwachten. Kinderen van die leeftijd kunnen door de rechter gehoord worden. Dit hoeft niet wanneer een kind dat niet wil. Het kind kan ook een briefje aan de rechter sturen.

Vervolgens geeft de rechtbank na ongeveer vier weken de echtscheidingsbeschikking af. Hiervoor is het niet nodig dat de partners bij de rechter verschijnen.

Zodra de echtscheidingsmediator van Bout Advocaten de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank ontvangt, stuurt zij deze door naar de partners. Deze ontvangen ook een aan de mediator te retourneren akte waarin zij verklaren op de hoogte te zijn van de echtscheidingsbeschikking en te willen dat deze wordt ingeschreven. Wanneer de partners deze ondertekenen en aan de mediator retourneren, stuurt deze de ambtenaar van de burgelijke stand waar de partners zijn getrouwd het verzoek voor de inschrijving te zorgen. De datum van de inschrijving is het moment waarop de echtscheiding tot stand komt.

Wanneer de echtscheiding een feit is, zorgt de mediator voor eventueel nog te regelen zaken. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de melding van de afspraken over de pensioenen. Tenzij anders is afgesproken zorgt de mediator ervoor dat deze op tijd aan de pensioenmaatschappij wordt toegestuurd. Daarmee is de echtscheidingsmediation afgerond.