Rechtsgebieden

Ruimtelijk Ordening en Milieurecht

De Wet Ruimtelijke Ordening geeft overheden (Gemeente, Provincie en Rijk) spelregels voor het maken van bestemmingsplannen. Als aanvulling hierop geeft het Milieurecht bindende richtlijnen over milieuaspecten zoals natuur-, lucht- en geluidsbescherming. Samen vormen deze wetten de geldende voorschriften en eisen waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen.

Gespecialiseerde bijstand

In Nederland is de ruimte schaars. Bij de invulling of herinrichting van de beschikbare ruimte hebben de betrokken partijen vaak verschillende belangen. Bovendien maakt de koppeling van de Wet Ruimtelijke Ordening en het Milieurecht de zaken juridisch complex. Dit kan leiden tot vraagstukken of zelfs conflicten waarbij (juridische) bijstand gewenst is. Bout Advocaten beschikt over twee advocaten die gespecialiseerd zijn in Ruimtelijke Ordening en Milieurecht. Deze specialisten kunnen partijen bijstaan wanneer er onduidelijkheid of onenigheid is in de juiste toepassing van het recht. Mocht overleg met betrokkenen niet tot een aanvaardbare oplossing leiden, dan ondersteunen wij partijen ook in een juridische procedure.

Overheden, bedrijven en particulieren

Wij bieden gemeentelijke en provinciale overheden steun bij het tot stand komen van bestemmingsplannen.

Wij adviseren projectontwikkelaars, woningcorporaties en aannemers bij de uitvoering van ruimtelijke plannen en de exploitatieovereenkomsten daarvan. Er is bovendien kennis en ervaring op het gebied van publiek-private samenwerkingsconstructies.

Ook omwonenden en belangenverenigingen die onzeker zijn over hun positie in een ruimtelijke (her)inrichting is Bout Advocaten graag van dienst.