Rechtsgebieden

Klachtprocedure

Wanneer u een klacht heeft met betrekking tot de wijze waarop wij ons gedragen of de wijze waarop wij uw WSNP behandelen, dan kunt u deze bij ons kantoor indienen. Uw klacht zal met de nodige zorg worden behandeld door de heer Mastenbroek. De heer Mastenbroek zal binnen twee weken nadat de klacht is ontvangen schriftelijk op uw klacht reageren. Indien noodzakelijk zal de heer Mastenbroek u uitnodigen op kantoor voor een gesprek.

Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen dient deze uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Een klacht dient ten minste te bevatten:

  • De naam en het adres van de indiener;
  • De dagtekening;
  • De naam van de persoon waartegen de klacht is gericht;
  • Een omschrijving van het handelen of het gedrag waartegen de klacht is gericht alsmede het eventuele tijdstip van het handelen of het gedrag.

U dient er rekening mee te houden dat ter zake de te volgen regels vanuit de WSNP moet worden gehandeld volgens de wet. Hier kan niet van worden afgeweken.

U kunt uw klacht richten aan:

Bout Advocaten

T.a.v. mr.  J.H.Mastenbroek

Postbus 7015

9701 JA  GRONINGEN

Geen bevredigend resultaat?

Mocht deze interne klachtenprocedure geen bevredigend resultaat hebben opgeleverd, dan kunt u inhoudelijke klachten over de schuldsaneringsregeling indienen bij de rechter-commissaris. Belangrijk hierbij is dat u het insolventiekenmerk vermeldt. Klachten met betrekking tot het gedrag van de bewindvoerder kunt u indienen bij Bureau WSNP.

Adresgegevens:

Rechtbank Noord-Nederland

locatie Groningen

Postbus 369

9700 AJ Groningen

 

Bureau WSNP

Postbus 2349

5202 CH ’s-Hertogenbosch

 

Voor meer informatie over de klachtenregeling klik hier.

Mensen