Algemene Voorwaarden

* Algemene Voorwaarden Bout Advocaten te Groningen

 1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Bout Advocaten verstrekte opdrachten, daaronder begrepen gewijzigde, aanvullende of vervolgopdrachten alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee (ook gerelateerd aan het gebruik van de website van het kantoor). Deze algemene voorwaarden worden ook bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.
 2. Iedere opdracht aan het kantoor wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Bout Advocaten, dat wil zeggen dat de opdrachtgever ermee instemt dat Bout Advocaten de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor.
  In afwijking van de artt. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn de op het kantoor werkzame advocaten alsmede degenen die voor of ten behoeve van het kantoor werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door de dood, ook niet als de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
 3. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, waarbij het honorarium wordt berekend op basis van het aantal aan de opdracht bestede uren, vermenigvuldigd met de door Bout Advocaten vastgestelde en aan de opdrachtgever meegedeelde uurtarieven.
  Betaling van de declaraties van Bout Advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
 4. De aansprakelijkheid van Bout Advocaten voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag dat onder de door het kantoor afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat Bout Advocaten ingevolge de desbetreffende polisvoorwaarden draagt.
  Indien en voor zover geen uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid van Bout Advocaten beperkt tot een bedrag van €_100.000,– of indien het door Bout Advocaten in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot het bedrag van dat honorarium.
  Bij het inschakelen van derden zal Bout Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bout Advocaten is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
  Aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval van recht binnen een termijn van een jaar nadat de opdrachtgever de aanspraak heeft ontdekt of had kunnen ontdekken bij Bout Advocaten te worden gemeld, maar in ieder geval binnen een termijn van 5 jaar na verzending van de laatste declaratie met betrekking tot de gegeven opdracht.
 5. Alle rechtsbetrekkingen, zoals in deze voorwaarden bedoeld, zijn onderworpen aan Nederlands recht en geschillen ter zake worden bij uitsluiting door de bevoegde rechter te Groningen beslist.
  Indien Bout Advocaten als eiseres optreedt, heeft zij de optie het geschil aanhangig te maken bij een bevoegde rechter naar haar keuze.

Groningen, 1 september 2023

*        Bout Advocaten is een samenwerkingsverband tussen Bout Advocaten B.V. en mr. P. Stehouwer. Bovenstaande Algemene Voorwaarden zijn ook op aan hem verstrekte opdrachten van toepassing.

U kunt de (bovenstaande) Algemene Voorwaarden van Bout Advocaten ook hier (als Pdf-bestand) downloaden.

Contact

 • 050 314 0 840
 • [email]
Direct naar uw branche