Blog

Het Europees betalingsbevel: een snelle en goedkope procedure voor uw incasso in Europa

25/01/2019

Veel overeenkomsten hebben tegenwoordig een grensoverschrijdend karakter. U kunt hierbij denken aan het leveren van materialen aan een in Duitsland gevestigde ondernemer, of het verrichten van diensten voor een Belgisch bedrijf. Het uitvoeren van overeenkomsten is al lang niet meer beperkt tot één lidstaat, maar strekt zich steeds vaker uit over verschillende landen van de Europese Unie. In de meeste gevallen houden beide partijen zich aan de gemaakte afspraken. De ene partij levert de materialen dan wel verricht de diensten en de andere partij betaalt hiervoor de afgesproken prijs.

Het komt helaas ook voor dat de buitenlandse tegenpartij de verstuurde factuur, ondanks herhaalde betalingsherinneringen en aanmaningen, niet betaalt. Voor deze gevallen biedt de Verordening (EG) 1896/2006 een oplossing, via het Europees betalingsbevel. Het doel van deze procedure is om de incasso van geldvorderingen te vereenvoudigen, te versnellen en goedkoper te maken. In dit artikel ga ik nader in op deze grensoverschrijdende incassomaatregel.

Europees betalingsbevel

Het is voor het bedrijfsleven in de Europese Unie van groot belang om openstaande schulden snel en efficiënt in te vorderen. De reden hiervoor is dat betalingsachterstanden een belangrijke oorzaak zijn voor het in gevaar brengen van het voortbestaan van MKB-bedrijven en zelfs voor faillissement.

Tot de komst van het Europese betalingsbevel kenden de lidstaten van de Europese Unie alleen afzonderlijke nationale regelingen. Het grote nadeel van deze afzonderlijke regelingen was dat tussen de lidstaten grote verschillen bestonden over de inhoud en de doeltreffendheid van de te volgen procedure. Om deze verschillen tegen te gaan, is besloten om tot een uniforme procedure te komen die aan alle lidstaten dezelfde rechten biedt. Dit heeft geleid tot invoering van het Europees betalingsbevel.

Om via het Europees betalingsbevel een vordering te innen, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Dit zijn de volgende voorwaarden:

  1. Grensoverschrijdende burgerlijke of handelszaak
  2. Opeisbare geldvordering
  3. Standaardformulier

Hieronder ga ik op deze voorwaarden in.

1. Grensoverschrijdende burgerlijke of handelszaak

Allereerst moet het gaan om een grensoverschrijdende burgerlijke of handelszaak. Grensoverschrijdend betekent dat één van de partijen in een andere lidstaat van de Europese Unie gevestigd is. Als u te maken hebt met onbetaalde facturen, is in principe sprake van een burgerlijke of handelszaak. Het Europees betalingsbevel is niet in alle burgerlijke en handelszaken van toepassing. Uitgezonderd zijn onder andere zaken die zien op de goederenrechtelijke gevolgen van een huwelijk, faillissementszaken en vorderingen uit niet-contractuele verbintenissen.

2. Opeisbare geldvordering

Een tweede voorwaarde is dat het moet gaan om de inning van een opeisbare geldvordering voor een specifiek bedrag. De Europese betalingsbevelprocedure is alleen een incassoprocedure en het is daarom niet mogelijk om in deze vereenvoudigde procedure een andere vordering, zoals nakoming van een verbintenis of het opleggen van een verbod, in te stellen. Verder moet het om een definitief gespecificeerd bedrag gaan. De procedure leent zich er niet voor dat de rechter het bedrag zelf gaat berekenen of een matiging op het bedrag zal toepassen. De vordering moet dus definitief vaststaan. Daarvan is in ieder geval sprake wanneer de debiteur de verschuldigdheid van de facturen niet heeft betwist.

3. Standaardformulier

Om het uniforme karakter van de procedure te waarborgen, moet de verzoeker door middel van een standaardformulier zijn verzoek bij de bevoegde rechter indienen. De verzoeker is gehouden alle gegevens te verstrekken om daarmee de inhoud van de vordering voldoende duidelijk te maken. Ook dient hij aan te geven op welke gronden de vordering berust. In het formulier moeten daarom een aantal (standaard) gegevens vermeld worden. U kunt hierbij denken aan de naam en het adres van partijen, maar ook aan het bedrag van de schuldvordering en aan een beschrijving van het bewijs. Het daadwerkelijk meeleveren van bewijs is in dit stadium niet nodig. Verder dient de verzoeker aan te geven of hij overgang naar een gewone civiele procedure wenst in het geval de schuldenaar zich verweert tegen het betalingsbevel.

Bevoegde rechter voor het Europees betalingsbevel

Een verzoek om een Europees betalingsbevel wordt gedaan aan de rechtbank Den Haag. Andere rechtbanken zijn niet bevoegd om een verzoek tot een betalingsbevel in behandeling te nemen. Zodra een verzoek bij de rechtbank Den Haag is ingediend, beoordeelt de rechter het verzoek om kennelijk ongegronde of niet-ontvankelijke vorderingen uit te sluiten. Indien het verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet, vaardigt de rechter het Europees betalingsbevel uit.

Nadat het Europees betalingsbevel is uitgevaardigd ontvangt de schuldenaar een bericht waaruit blijkt dat hij het verschuldigde bedrag moet betalen. Indien hij het niet eens is met dit betalingsbevel dient hij binnen dertig dagen zich te verweren door een verweerschrift in te dienen. Wanneer de schuldenaar nalaat (op tijd) een verweerschrift in te dienen, zal het Europees betalingsbevel uitvoerbaar zijn.

Tenuitvoerlegging Europees betalingsbevel

Voor wat betreft de tenuitvoerlegging geldt dat zodra de rechter het Europees betalingsbevel uitvaardigt, de schuldenaar hiervan op de hoogte moet worden gebracht door het bevel aan hem te betekenen. Een juiste betekening kan via verzending per aangetekende post met bericht van ontvangst, maar kan ook blijken uit een exploot dat is ondertekend door de deurwaarder die de betekening heeft verricht. Het doel van deze regeling is om er zeker van te zijn dat het uitgevaardigde betalingsbevel de schuldenaar bereikt. Na de betekening zijn er twee mogelijkheden voor het verdere verloop van de zaak:

  1. Indien de schuldenaar na de betekening een verweerschrift indient, dan leidt dat tot voortzetting van de zaak als normale procedure voor de bevoegde rechtbank van de lidstaat van oorsprong. Dit is alleen anders wanneer de verzoeker uitdrukkelijk heeft aangegeven om, in het geval er verweer gevoerd wordt, de procedure te staken.
  2. Indien de schuldenaar na betekening van het betalingsbevel géén verweerschrift indient, dan verklaart de rechter het Europees betalingsbevel uitvoerbaar. Deze uitvoerbaarverklaring vormt tezamen met het Europees betalingsbevel een executoriale titel. Dit is een document waarmee de deurwaarder tot tenuitvoerlegging kan overgaan. Het recht van de lidstaat van tenuitvoerlegging beheerst de verdere regels van de tenuitvoerleggingsprocedure.

Een snelle en goedkope procedure voor uw incasso

Het Europese betalingsbevel is een eenvoudige, snelle en goedkope procedure om een opeisbare vordering van een debiteur in een andere Europese lidstaat te incasseren. Mocht u een geschil hebben met een niet-betalende tegenpartij of mocht u andere vragen hebben over het Europese betalingsbevel, neem dan contact op met Wubbina Hids.

 

 

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Blog