Blog

Akte ontslag + akte aanstelling = einde dienstverband = recht op transitievergoeding?

27/10/2016 - Onderwijs

 

Uit een recente uitspraak van de kantonrechter[1] blijkt dat deze vordering niet opgaat. In deze zaak ging het om een werknemer in het bijzonder onderwijs die was uitgevallen als leerkracht in het VO. Na 104 weken arbeidsongeschiktheid werd haar een andere passende functie aangeboden als remedial teacher. Zoals in het onderwijs gebruikelijk is, wordt eerst ontslag verleend alvorens een nieuwe aanstelling te kunnen aanbieden. De akte ontslag en akte aanstelling nieuwe functie gingen op dezelfde dag met terugwerkende kracht in.

De werkneemster vorderde vervolgens de transitievergoeding op grond van art. 673 BW en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Dit omdat er geen opzegtermijn in acht was genomen bij de akte van ontslag.

De kantonrechter oordeelde mijns inziens juist. Op grond van artikel 4.2 van de CAO VO en artikel 20  ZAVO kan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet ontslagen worden als uit onderzoek blijkt dat de eigen functie onder andere voorwaarden wel vervuld kan worden of er een andere passende functie aanwezig is. In dit laatste geval, zoals in deze casus, is ontslag alleen mogelijk als de werknemer direct aansluitend onder die andere voorwaarden of in die andere passende functie kan worden benoemd.

De kantonrechter oordeelt dan ook dat van een daadwerkelijke beëindiging van het dienstverband geen sprake is, maar in feite gesproken moet worden van een herplaatsing. Op grond hiervan is de schoolinstelling geen transitievergoeding verschuldigd en is er ook geen sprake van een opzegging van het dienstverband, zodat de vordering wegens onregelmatige opzegging eveneens strandt.

Het is goed dat de kantonrechter deze duidelijke uitspraak heeft gedaan. Wat doorslaggevend zal zijn in de praktijk, is dat de datum van ontslag en aanstelling direct op elkaar moeten aansluiten. Dit is iets wat in de praktijk nog wel eens over het hoofd wordt gezien.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, neemt u gerust contact op met een van onze advocaten van de onderwijssectie.

 

[1] Kantonrechter Den Haag 9 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10561, AR 2016-1069

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Blog