Rechtsgebieden

Bestuursrecht

Wanneer kiest u voor een bestuursrecht advocaat?

Wanneer moet u een bestuursrecht advocaat inschakelen? Die vraag krijgen wij geregeld. Daarvoor is het belangrijk om te weten welke vraagstukken precies onder het bestuursrecht vallen. In het algemeen gaat het bestuursrecht over de rechten en plichten van burgers in hun verhouding tot de overheid. Het betreft beslissingen die door overheidsorganen (zoals bestuursorganen van gemeenten, Provincies en het Rijk) worden gemaakt.

Wilt u bijvoorbeeld een vergunning aanvragen, maar weet u niet goed wat de mogelijkheden zijn? Of heeft de overheid een besluit genomen waar u het niet mee eens bent? Dan raden we aan om een bestuursrecht advocaat in te schakelen. De advocaten van Bout Advocaten geven u het juiste advies, dragen zorg voor de administratieve rompslomp en handelen daadkrachtig tot in de rechtszaal.

Is er door een overheidsinstantie een beslissing genomen waar u het niet mee eens bent, dan kunt u bezwaar aantekenen. Indien de uitkomst van deze procedure niet kan worden afgewacht, dan kunt u de rechter ook vragen om een voorlopige voorziening. Met zo’n voorlopige voorziening wordt de overheidsbeslissing opgeschort, tot de rechter in een eventuele vervolgprocedure een definitieve uitspraak doet.

Bout Advocaten: specialisten in bestuursrecht

Bij Bout Advocaten hebben we ruime ervaring met het adviseren en bijstaan van overheden, bedrijven en particulieren. Binnen het bestuursrecht hebben onze advocaten de volgende persoonlijke expertises:

  • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • Aardbevingsschade
  • Handhaving en openbare orde
  • Omgevingswet
  • Sociale zekerheid
  • Subsidies
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en bestemmingsplannen
  • Wet Bibob
  • Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Speelt er op dit moment een kwestie op het gebied van bestuursrecht? Dan koppelen wij uw vraagstuk aan de juiste advocaat. Die staat u van het begin tot het einde bij. Of het nu gaat om het indienen van een aanvraag, het maken van bezwaar of het instellen van beroep in een procedure. Met een bestuursrecht advocaat aan uw zijde bent u altijd zeker van uw zaak.