Rechtsgebieden

Agrarisch Recht

Wij beschikken als een van de weinige kantoren in Noord-Nederland over ruime ervaring op verschillende agrarische rechtsgebieden.

Pacht

Verpacht of pacht u grond? Of bent u van plan grond te pachten of verpachten? Wij adviseren over regels met betrekking tot pacht en pachtovereenkomsten.

Ruilverkaveling

Wanneer is er sprake van ruilverkaveling? Wordt uw grond wel juist gewaardeerd? Bent u het niet eens met het plan van toedeling of de lijst van  geldelijke regelingen? Wij begeleiden u bij de verschillende processen van ruilverkaveling.

Onteigening

De gemeente wil uw grond onteigenen om zo haar nieuwe bestemmingsplan te realiseren. Eerst komen onderhandelingen, dan eventueel de onteigeningsprocedure. Wat kunt u doen?

Zakelijke rechten

Bijvoorbeeld erfdienstbaarheden,  rechten van opstal, vruchtgebruik en hypotheek. Hierbij kunnen grote (financiële) belangen betrokken zijn.

Landbouwkwaliteitsbeleid

Bij landbouwkwaliteitsbeleid moet u vooral denken aan de volksgezondheid, ophokplichten en andere kwaliteitseisen opgelegd door de overheid. Deze aspecten brengen juridische consequenties met zich mee voor uw onderneming.

Landbouwmarktbeleid

Als agrariër heeft u te maken met toeslagen, quota, melkpremies, suikerbetalingen en andere aspecten van het landbouwmarktbeleid. Wij kennen deze wereld van binnenuit en helpen u met advies over de juridische aspecten van al deze zaken.